Ponude
Ponude

Žen­sko savje­to­va­li­šte za nasi­lje u obitelji

Ponedjeljak 09:00 - 12:00
Utorak 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Srijeda 09:00 - 12:00
Četvrtak 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Petak 09:00 - 12:00

Žen­sko savje­to­va­li­šte za nasi­lje u obitelji

U našem savje­to­va­li­štu u Kri­eg­ss­traße nudi­mo psi­ho­lo­ško i psi­ho­so­ci­jal­no savje­to­va­nje i podr­šku žena­ma koje su doži­vje­le psi­hič­ko, fizič­ko i/ili sek­su­al­no nasi­lje ili su u opas­nos­ti da to uči­ne. Rod­bi­na, navi­ja­či i struč­nja­ci tako­đer će pro­na­ći kom­pe­tent­ne kon­takt oso­be za svo­ja pita­nja i nedoumice.

Savje­to­va­nje osob­no ili putem tele­fo­na je povjer­lji­vo i besplatno.
Osim toga, prav­ni savje­ti iskus­nih odvjet­ni­ka dos­tup­ni su uz sim­bo­lič­nu naknadu.

Podr­ža­va­mo vas bez obzi­ra na to pla­ni­ra­te li razvod ili želi­te odr­ža­ti vezu.

Ciljna skupina: (Žene pogođene nasiljem)
Ovaj događaj je besplatan
Frau Ulri­ke Stihler
Fra­uen­be­ra­tun­g­ss­tel­le & Fra­uen­ha­us Karlsruhe
Kri­eg­s­traße 148, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.