Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Ate­li­er de lucru: Recu­noaș­te­rea diversității

Monday, 18 March 2024
14:00 - 17:00

Ate­li­er de lucru: Recu­noaș­te­rea diversității

Recu­noaș­te­rea diver­si­tă­ții, uti­li­za­rea per­spec­ti­ve­lor mul­ti­ple — Faceți echipa/organizația de pro­iect sen­si­bi­lă la discriminare 🤝💡💡.
Diver­si­ta­tea are dife­ri­te nive­luri și este impor­tan­tă pen­tru lucrul în echi­pă. Pen­tru a înțe­le­ge acest lucru, avem nevo­ie de abi­li­tăți pre­cum gân­di­rea cri­ti­că, empa­tia și mul­te altele. 🌐✨
În cadrul aces­tui ate­li­er, vom învă­ța, împre­u­nă cu și de la exper­tul nos­tru Sume­ra Syed, cum putem exploa­ta în mod con­ști­ent poten­ți­a­lul diver­si­tă­ții și cum putem con­tra­ca­ra discriminarea.
Deci, luați par­te la un alt ate­li­er inspi­rat și folo­siți con­ți­nu­tul pen­tru mun­ca dum­ne­a­voas­tră! Fie că aveți deja expe­rien­ță ante­ri­oa­ră sau sun­teți doar curi­oși, acest ate­li­er vă este des­ti­nat și vă ofe­ră spa­țiu pen­tru a con­tri­bui cu per­spec­ti­ve­le dumneavoastră.

👉 Înre­gis­trea­ză-te acum gratuit

ℹ️ Lim­ba: Engle­ză (posi­bi­li­ta­te de tra­du­ce­re în ger­ma­nă și franceză)

Grupul țintă: (Proprietari de proiecte, membri ai unei asociații, antreprenori, manageri de echipă, curioși)
Acest eveniment este gratuit
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kai­ser­str. 97, 76133 Karl­sru­he

Organizator