Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Radi­oni­ca: Pre­poz­na­va­nje različitosti

Monday, 18 March 2024
14:00 - 17:00

Radi­oni­ca: Pre­poz­na­va­nje različitosti

Priz­na­va­nje raz­li­či­tos­ti, kori­šte­nje višes­tru­kih per­s­pek­ti­va — Uči­ni­te svoj pro­jek­t­ni tim/organizaciju osjet­lji­vom na diskriminaciju 🤝💡
Raz­no­li­kost ima raz­li­či­te razi­ne i važ­na je za rad u timo­vi­ma. Da bismo to razu­mje­li, potreb­ne su nam vje­šti­ne kao što su kri­tič­ko miš­lje­nje, empa­ti­ja i još mno­go toga. 🌐✨
Na ovoj radi­oni­ci ćemo zajed­no s našom struč­nja­ki­njom Sume­rom Syed nauči­ti kako može­mo svjes­no isko­ris­ti­ti poten­ci­jal raz­li­či­tos­ti i suprot­sta­vi­ti se diskriminaciji.
Sto­ga sudje­luj­te u još jed­noj ins­pi­ra­tiv­noj radi­oni­ci i isko­ris­ti­te sadr­žaj za svoj rad! Bez obzi­ra ima­te li već pret­hod­nog iskus­tva ili ste samo zna­ti­želj­ni, ova je radi­oni­ca za vas i nudi pros­tor da dopri­ne­se­te svo­jim stajalištima.

👉 Regis­tri­raj­te se sada besplatno

ℹ️ Jezik: engle­ski (moguć pri­je­vod na nje­mač­ki i francuski)

Ciljna skupina: (Nositelji projekata, članovi udruga, poduzetnici, voditelji tima, znatiželjnici)
Ovaj događaj je besplatan
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiser­str. 97, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator