Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Ate­li­er de lucru: Cre­ați por­tre­te uimi­toa­re cu smar­tpho­ne-ul dvs.

Saturday, 11 November 2023
16:00

Fin­ca Roas­ters Karlsruhe

Ate­li­er de lucru: Cre­ați por­tre­te uimi­toa­re cu smar­tpho­ne-ul dvs.

Pre­is: 40€ — Înscri­e­re hier

În cadrul ate­li­e­ru­lui nos­tru de două ore, veți învă­ța următoarele:
Lumi­na și rolul ei în foto­gra­fia de por­tret: vom dis­cu­ta des­pre cum să folo­sim efi­cient lumi­na de care dispunem.
Arta per­spec­ti­vei: învă­țați cum ale­ge­rea per­spec­ti­vei corec­te vă poa­te îmbu­nă­tăți foto­gra­fi­i­le de portret
Foca­li­za­rea la ale­ge­re: Veți învă­ța cum să deci­deți unde ar tre­bui să vă con­cen­trați în por­tre­te pen­tru a obține rezul­ta­te­le pe care le doriți.
Pozi­țio­na­re măguli­toa­re: obți­neți sfa­turi prac­ti­ce și teh­nici des­pre cum să pozi­țio­nați per­soa­ne­le din por­tre­te­le dum­ne­a­voas­tră într-un mod mai măgulitor.
● Smar­tpho­ne-ul ca instru­ment de cre­a­ție: Îți voi ară­ta cum să folo­sești func­ți­i­le tele­fo­nu­lui tău și cum să le folo­sești în mod intenționat.
Edi­ta­re ușoa­ră a ima­gi­ni­lor: vă voi ară­ta cum să vă edi­tați cu ușu­rin­ță foto­gra­fi­i­le direct de pe smar­tpho­ne pen­tru a obține cele mai bune rezul­ta­te din por­tre­te­le dvs.
În plus, vom face exer­ci­ții prac­ti­ce în care veți putea pune în prac­ti­că ceea ce ați învă­țat. Până la sfâr­și­tul ate­li­e­ru­lui, vă veți fi îmbu­nă­tă­țit abi­li­tă­ți­le de foto­gra­fi­e­re și veți putea crea por­tre­te fru­moa­se cu aju­to­rul smar­tpho­ne-ului dumneavoastră.

La fina­li­za­rea ate­li­e­ru­lui, veți pri­mi, de ase­me­nea, un PDF care con­ți­ne un rezu­mat clar al subiec­te­lor abor­da­te și exer­ci­ții pe care le puteți explo­ra mai depar­te pe cont propriu.

 

Grupul țintă: (Pasionați de fotografie, începători)
Acest eveniment nu este gratuit
Ema­nu­e­la Nesko 
fin­ca­roas­ters
Augar­ten­stra­ße 30A, 76137 Karl­sru­he

Organizator