Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Radi­oni­ca: Stvo­ri­te zapa­nju­ju­će por­tre­te svo­jim pamet­nim telefonom

Saturday, 11 November 2023
16:00

Fin­ca Roas­ters Karlsruhe

Radi­oni­ca: Stvo­ri­te zapa­nju­ju­će por­tre­te svo­jim pamet­nim telefonom

Cije­na: 40 € — Pri­ja­va ovdje

Na našoj dvo­sat­noj radi­oni­ci naučit ćete sljedeće:
Svje­tlo i nje­go­va ulo­ga u por­tret­noj foto­gra­fi­ji: raz­go­va­rat ćemo o tome kako učin­ko­vi­to koris­ti­ti svje­tlo koje imate.
Umjet­nost per­s­pek­ti­ve : nauči­te kako oda­bir pra­ve per­s­pek­ti­ve može pobolj­ša­ti vaše por­tret­ne snimke
Fokus po vašem izbo­ru: Naučit ćete kako odlu­či­ti gdje bi tre­bao biti fokus na vašim por­tre­ti­ma da bis­te dobi­li želje­ne rezultate.
Laska­vo pozi­ci­oni­ra­nje : dobij­te prak­tič­ne savje­te i teh­ni­ke kako pos­ta­vi­ti lju­de na svo­jim por­tre­ti­ma na laska­vi­ji način.
● Vaš pamet­ni tele­fon kao kre­ativ­ni alat : poka­zat ću vam kako koris­ti­ti zna­čaj­ke svog tele­fo­na i kako ih koris­ti­ti namjerno
● Pojed­nos­tav­lje­no ure­đi­va­nje sli­ka : poka­zat ću vam kako jed­nos­tav­no ure­di­ti svo­je foto­gra­fi­je izrav­no na pamet­nom tele­fo­nu kako bis­te mak­si­mal­no isko­ris­ti­li svo­je portrete.
Osim toga, izvo­dit ćemo prak­tič­ne vjež­be u koji­ma može­te pri­mi­je­ni­ti ono što ste nauči­li u prak­si. Do kra­ja radi­oni­ce usa­vr­šit ćete svo­je foto­graf­ske vje­šti­ne i moći ćete kre­ira­ti pre­kras­ne por­tre­te svo­jim pamet­nim telefonom.

Po zavr­šet­ku radi­oni­ce dobit ćete i PDF koji sadr­ži jasan saže­tak obra­đe­nih tema i vjež­bi koje može­te dodat­no istra­ži­ti sami.

 

Ciljna skupina: (Fotografski entuzijasti, početnici)
Ovaj događaj nije besplatan
Ema­nu­ela Nesko 
fin­ca­ro­as­ters
Augar­tens­traße 30A, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator