Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Zem­lje Lju­di Deli­ci­je — Japan

Saturday, 15 June 2024
16:00 - 22:00

Zem­lje Lju­di Deli­ci­je — Japan

Kuli­nar­sko-kul­tu­ro­lo­ški susret
Koti­za­ci­ja: 25€

Ove veče­ri Japan može­te doži­vje­ti na raz­li­či­te nači­ne: Lju­bi­te­lji kuha­nja pri­pre­mat će japan­ske deli­ci­je. Kuha­ri veče­ri rado će sjes­ti s vama za stol od 19 sati, jes­ti, piti i među­sob­no raz­go­va­ra­ti o hra­ni, kuha­nju, Japa­nu i nje­go­voj umjet­nos­ti, kul­tu­ri i mno­gim dru­gim tema­ma. Večer će biti popra­će­na japan­skom glazbom.

Ovo je šes­ti doga­đaj u nizu Koc­h­Kul­tu­rE­vents. Fokus je uvi­jek na kon­ti­nen­tu s regijom/zemljom i nje­zi­nim kuli­nar­skim deli­ci­ja­ma, glaz­bom i kulturom.

Moli­mo rezer­vi­raj­te tečaj kuha­nja pod bro­jem teča­ja 242–30300, a pre­da­va­nje i obrok pod bro­jem teča­ja 242–30301 na vhs.

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator