Ponude

Ponude

Za među­na­rod­ne stručnjake

iz podru­čja M‑I‑N‑T (mate­ma­ti­ka, infor­ma­ti­ka, pri­rod­ne zna­nos­ti, tehnologija)

 

Pro­jekt INTERPROF-TECH je mje­ra pre­moš­ći­va­nja za među­na­rod­ne struč­nja­ke koji tra­že posao iz M‑I‑N‑T područja:

Mate­ma­ti­ka, infor­ma­ti­ka, pri­rod­ne zna­nos­ti (kemi­ja, fizi­ka, biolo­gi­ja, geogra­fi­ja) i tehnologija

(Strojarstvo/mehatronika, elektrotehnika/elektronika, teh­no­lo­gi­ja auto­ma­ti­za­ci­je, ener­get­ska teh­no­lo­gi­ja, gra­đe­vi­nar­stvo i slič­ne discipline)

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Manu­ela Montesinos
BEN Euro­pe-Ins­ti­tu­te
Pfor­zhe­imer Str. 122, 76275 Ettlin­gen

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.