Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Temat­ski dan za kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ni­ke iz ino­zem­s­tva uz tra­že­nje posla

Wednesday, 29 June 2022
16:00-18:00

Infor­ma­ci­je, savje­ti, naj­bo­lja prak­sa, ras­pra­va. Temat­ski dan Kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka Road­showa posve­ću­je se temi kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka iz ino­zem­s­tva. Doga­đaj je bes­plat­na ras­pra­va bez fik­s­nog pro­gra­ma pre­da­va­nja; fokus je na osob­nim raz­go­vo­ri­ma sa struč­nja­ci­ma i raz­mje­ni iskus­ta­va s dru­gim tvrtkama.
Detalj­ne infor­ma­ci­je i pri­ja­ve ovdje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
ibz, im Freien
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.