Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Teh­nič­ki raz­go­vor i rasprava

Thursday, 18 November 2021
19:00

“Live-in” 24-sat­na nje­ga u pri­vat­nim kuća­ma — uvje­ti za pošte­nu njegu

Nedav­na pre­su­da nje­mač­kog Savez­nog rad­nog suda o rad­nim uvje­ti­ma u 24-sat­noj skr­bi dove­la je temu
kuć­na nje­ga sve više dola­zi u oči jav­nos­ti. Još uvi­jek nema odgo­vo­ra na mno­ga pita­nja: Kako će biti struk­tu­ri­ra­ni uvje­ti rada za 24-sat­ne nje­go­va­te­lje nakon pre­su­de BAG‑a? Što tre­ba pro­mi­je­ni­ti? Kako može izgle­da­ti huma­na, pra­ved­na skrb kod kuće za zapos­le­ni­ke i one o koji­ma se bri­ne? Gdje može­mo gra­di­ti na pos­to­je­ćim struk­tu­ra­ma, gdje tre­ba­mo pobolj­ša­ti? Struč­nja­ci iz podru­čja jed­na­kos­ti, skr­bi i trži­šta rada dat će svoj dopri­nos iz svo­je per­s­pek­ti­ve. Doga­đaj će pru­ži­ti raz­li­či­te infor­ma­ci­je o ovoj slo­že­noj temi i ras­prav­lja­ti o mogu­ćim rje­še­nji­ma. Ras­pra­vu će nado­pu­ni­ti iskus­tva kon­tak­t­ne toč­ke IN VIA “koz­mo­bil­ni kuć­ni pomoć­ni­ci” na misi­ji željez­nič­ke sta­ni­ce Kar­l­sru­he, koja pos­to­ji već deset godina.

Pri­ja­ve na info@ibz-karlsruhe.de

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.