Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Rasi­zam u nama-pre­poz­naj­mo ga i dje­lu­je­mo pro­tiv njega!

Thursday, 17 March 2022
15:30 - 18:00

Rasi­zam se doga­đa posvu­da. Čes­to se lju­di tako­đer pona­ša­ju rasis­tič­ki nes­vjes­no i nena­mjer­no ili koris­te rasis­tič­ke pri­mjed­be. Ali zašto se to doga­đa? A što svat­ko od nas može uči­ni­ti pro­tiv toga? Koji su poj­mo­vi rasis­tič­ki? Koje poj­mo­ve mogu koris­ti­ti umjes­to toga? Kroz inte­rak­tiv­ni dopri­nos Mari­je Jaqu­eli­ne Dias dos San­tos, tre­ne­ri­ce za obra­zov­ni rad i raz­li­či­tost kri­ti­čan pre­ma rasiz­mu, dobit ćete nove infor­ma­ci­je, moći ćete raz­miš­lja­ti o sebi i tako se svjes­ni­je bavi­ti temom. Pri­ja­ve na info@ibz-karlsruhe.de

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.