Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

İçim­izd­eki ırk­çı­lı­ğı tanı­yın ve ona kar­şı hare­ket edin!

Thursday, 17 March 2022
15:30 - 18:00

Irk­çı­lık her yer­de ger­çek­le­şir. Çoğu zaman, insan­lar da bilinç­siz­ce ve kasıt­sız ola­rak ırk­çı dav­ra­nır­lar veya ırk­çı söz­ler kul­la­nır­lar. Ama bu neden olu­yor? Ve her biri­miz buna kar­şı ne yapa­bi­li­riz? Han­gi terim­ler ırk­çı­dır? Bunun yeri­ne han­gi terim­le­ri kul­la­na­bi­li­rim? Irk­çı­lık açı­sın­dan kri­tik eği­tim çalış­ma­la­rı ve çeşit­li­lik eğit­me­ni Maria Jaqu­eli­ne Dias dos San­to­s­’un etki­le­şim­li gir­di­si saye­sin­de yeni bil­gi­ler edi­necek, ken­di­ni­zi yan­sı­ta­bi­lecek ve böy­le­ce konuy­la daha bilinç­li ilgi­le­ne­cek­si­niz. info@ibz-karlsruhe.de adre­sin­den kayıt

 

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum Karls­ru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.