Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Pro­na­đi­te nači­ne za finan­ci­ra­nje svog projekta

Friday, 12 April 2024
15 - 19 h
Saturday, 13 April 2024
9 - 17 h

Labo­ra­to­ri­ja ide­ja — LiNK

Pro­na­đi­te nači­ne za finan­ci­ra­nje svog projekta

 • Obro­ci, pri­je­voz i smje­štaj uključeni
 • Kale­idos­co­op Strasbourg

U ova dva dana saz­nat ćemo više o finan­ci­ra­nju druš­tve­nih projekata:
Kak­ve moguć­nos­ti pos­to­je u Fran­cu­skoj, Nje­mač­koj i Euro­pi? Što bi moglo biti prik­lad­no za vaš projekt?

Cilje­vi i program

 • Saz­naj­te više o finan­ci­ra­nju druš­tve­nih pro­je­ka­ta: crowd­fun­ding, pozi­vi za pro­jek­te i mikrokrediti
 • Sa struč­nja­ci­ma i lju­di­ma koji dije­le svo­ja iskustva
 • Razvij­te vlas­ti­tu stra­te­gi­ju za slje­de­će uspješ­no financiranje
 • Umre­ža­va­nje s među­na­rod­nim ljudima
 • Otkrij­te Stra­sbo­urg kroz posjet

Za vas ako

 • Već ima­te ili ste u druš­tve­nom ili anga­ži­ra­nom pro­jek­tu kao što su: ini­ci­ja­ti­va, udru­ga, druš­tve­ni star­tup na kojem radite
  druš­tve­ne ili eko­lo­ške teme.
 • Živi­te u ili bli­zu: Stra­sbo­urg, Kar­l­sru­he , Stuttgart
 • Razu­mi­ješ engleski

Što ćete ima­ti na kraju

 1. Stra­te­gi­ja za vašu slje­de­ću potra­gu za finan­ci­ra­njem ili za sudje­lo­va­nje u pozi­vu za projekte
 2. Moguć­nost sudje­lo­va­nja u indi­vi­du­al­nim treninzima.
 3. Neki novi kontakti!

POSTUPAK REGISTRACIJE

 1. Pri­ja­vi­te se do 1. trav­nja — BROJ MJESTA OGRANIČEN!
 2. Nazvat ćemo Vas kako bismo saz­na­li više o Vašem projektu.
 3. Ako vaš pro­jekt odgo­va­ra, vi ste za!

🚅🏬 Tro­ško­ve puta i hote­la pokri­va­mo mi.
rad­ni jezik: Engle­ski. Pri­je­vo­di na nje­mač­ki i fran­cu­ski jezik su mogući.

Ciljna skupina: (Svatko tko ima društveni projekt ili društvenu inicijativu)
Ovaj događaj je besplatan
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiser­str. 97, 76133 Stra­sbo­urg

Organizator