Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Găsiți moda­li­tăți de a vă finan­ța proiectul

Friday, 12 April 2024
15 - 19 h
Saturday, 13 April 2024
9 - 17 h

Labo­ra­to­rul de idei — LiNK

Găsiți moda­li­tăți de a vă finan­ța proiectul

 • Mese, trans­port și caza­re incluse
 • Kalei­do­sco­op Strasbourg

Pe par­cur­sul aces­tor două zile, vom afla mai mul­te des­pre finan­ța­rea pro­iec­te­lor sociale:
Ce oport­u­ni­tăți exis­tă în Fran­ța, Ger­ma­nia și în Euro­pa? Ce ar putea fi potri­vit pen­tru pro­iec­tul dumneavoastră?

Obiec­ti­ve și program

 • Aflați mai mul­te des­pre finan­ța­rea pro­iec­te­lor soci­a­le: crow­d­fun­ding, ape­luri de pro­iec­te și microcredite
 • Cu experți și oameni care își împăr­tă­șesc experiența
 • Dezvol­tă-ți pro­pria stra­te­gie pen­tru urmă­toa­rea ta finan­ța­re de succes
 • Networ­king cu per­soa­ne internaționale
 • Des­co­pe­riți Stra­s­bo­urg printr‑o vizită

Pen­tru tine dacă

 • Aveți deja sau faceți par­te din­tr-un pro­iect soci­al sau de impli­ca­re, cum ar fi: o ini­ția­ti­vă, o aso­ci­a­ție, un start-up soci­al care lucrea­ză la
  subiec­te soci­a­le sau ecologice.
 • Locu­iți în sau în apro­pi­e­re: Stra­s­bo­urg, Karl­sru­he, Stut­tgart
 • Înțe­legi lim­ba engleză

Ce veți avea la final

 1. O stra­te­gie pen­tru urmă­toa­rea dvs. cău­ta­re de finan­ța­re sau pen­tru par­ti­ci­pa­rea la o cere­re de proiecte
 2. Oport­u­ni­ta­tea de a par­ti­ci­pa la sesiuni indi­vi­du­a­le de coaching.
 3. Câte­va con­tac­te noi!

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

 1. Înscri­eți-vă până la 1 apri­lie — LOCURI LIMITATE!
 2. Vă vom suna pen­tru a afla mai mul­te des­pre pro­iec­tul dumneavoastră.
 3. Dacă pro­iec­tul tău se potri­veș­te, ești acceptat!

🚅🏬 C ostu­ri­le de călă­to­rie și de hotel vor fi aco­pe­ri­te de noi.
Lim­ba de lucru: Engle­ză. Tra­du­ceri în ger­ma­nă și fran­ce­ză sunt posibile.

Grupul țintă: (Oricine are un proiect social sau o inițiativă socială)
Acest eveniment este gratuit
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kai­ser­str. 97, 76133 Stra­s­bo­urg

Organizator