Oferte
Oferte

Recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor pro­fe­sio­na­le străine

iku­biz

Recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor pro­fe­sio­na­le străine

Mulți migranți cu cali­fi­cări stră­i­ne nu știu cum pot lucra în pro­fe­sia lor, deo­a­re­ce le lip­sesc infor­ma­ți­i­le pri­vind pro­ce­du­ra de recu­noaș­te­re. Ser­vi­ci­ul nos­tru de con­si­li­e­re în mate­rie de recu­noaș­te­re de la iku­biz ofe­ră con­si­li­e­re și infor­ma­ții gra­tu­i­te cu pri­vi­re la pro­ce­du­ra de recu­noaș­te­re. Ofe­rim con­sul­tan­ță nu numai în Man­nhe­im, ci și în Hei­del­berg, Karl­sru­he, Pfor­zhe­im și Mosbach.

Ser­vi­ci­ul nos­tru pen­tru dumneavoastră

  • Vă ofe­rim con­sul­tan­ță cu pri­vi­re la pro­ce­sul de recu­noaș­te­re. Expli­căm pro­ce­du­ra de recu­noaș­te­re și cău­tăm biro­ul de recu­noaș­te­re relevant.
  • Ofe­rim con­sul­tan­ță prin e‑mail, video, tele­fo­nic sau per­so­nal. Con­sul­ta­ți­i­le sunt posi­bi­le numai cu pro­gra­ma­re. Vă rugăm să vă înre­gis­trați pen­tru o con­sul­ta­ție prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei web. Dacă acest lucru nu este posi­bil, ne puteți con­tac­ta și prin e‑mail sau tele­fo­nic. Deta­li­i­le de con­tact se găsesc mai jos.
  • Pen­tru con­sul­tan­ță avem nevo­ie (dacă sunt dis­po­ni­bi­le) de diplo­me, lis­te de mate­rii, refe­rin­țe pro­fe­sio­na­le, CV. Dacă aveți deja tra­du­ceri în lim­ba ger­ma­nă, vă invi­tăm să le tri­mi­teți. În caz con­trar, vă rugăm să nu efec­tu­ați nicio tra­du­ce­re îna­in­te de programare.

Lim­bi
În Karl­sru­he putem oferi ser­vi­cii în lim­bi­le engle­ză, ger­ma­nă, spa­ni­o­lă și rusă.

📌 Pro­gra­mări numai prin aran­ja­ment prealabil

Faceți o programare
https://www.iq-webapp.de/anmeldung-bw

Unde
Agen­ția pen­tru ocu­pa­rea for­ței de mun­că din Karl­sru­he-Ras­tatt, Cen­trul de infor­ma­re pro­fe­sio­na­lă (BiZ)
Run­d­bau Came­ra 110 (eta­jul 1)
Brau­er­str. 10, 76135 Karlsruhe

Cen­trul Inter­națio­nal de Întâl­niri (ibz)
Eta­jul 2, stânga
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karlsruhe

📢 Infor­ma­ții curente

Din cau­za numă­ru­lui mare de soli­ci­tări, este posi­bil ca, din păca­te, să dure­ze mai mult timp. timpi de aștep­ta­re de aprox. 3 luni până la o pro­gra­ma­re este disponibil.

Pli­ant

Grupul țintă: toate (Migranți cu calificări profesionale și/sau școlare străine)
Acest eveniment este gratuit
Anton Schu­kow / Mile­na Ulbrich 
ibz, 2. OG, links
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator