Hizmetler
Hizmetler

Yaban­cı mes­le­ki yeter­li­lik­le­rin tanınması

iku­biz

Yaban­cı mes­le­ki yeter­li­lik­le­rin tanınması

Yaban­cı nite­lik­le­re sahip bir­çok göç­men, denk­lik pro­se­dü­rü hak­kın­da bil­gi sahi­bi olma­dık­la­rı için mes­lek­le­rin­de nasıl çalı­şa­bi­le­cek­le­ri­ni bil­me­mek­te­dir. iku­bi­z­’­de­ki denk­lik danış­man­lık hiz­me­ti­miz, denk­lik pro­se­dü­rü hak­kın­da ücret­siz tav­si­ye ve bil­gi sun­mak­ta­dır. Sade­ce Mann­he­im­’­da değil, Heidel­berg, Karls­ru­he, Pforz­he­im ve Mos­bac­h­’­ta da danış­man­lık hiz­me­ti veriyoruz.

Sizin için hizmetimiz

  • Denk­lik süre­ci konu­sun­da size danış­man­lık yapı­yo­ruz. Denk­lik pro­se­dü­rü­nü açık­lı­yor ve ilgi­li denk­lik ofi­si­ni arıyoruz.
  • E‑posta, video, tele­fon veya şah­sen danış­man­lık hiz­me­ti sunu­yo­ruz. Kon­sül­tas­yon­lar sade­ce ran­de­vu ile müm­kün­dür. Lüt­fen web uygu­la­ma­sı üze­rin­den danış­man­lık için kayıt olun. Bu müm­kün değil­se, bizim­le e‑posta veya tele­fon yoluy­la da ile­ti­şi­me geçe­bi­lir­si­niz. İlet­iş­im bil­gi­le­ri­ni aşa­ğı­da bulabilirsiniz.
  • Danış­ma için (var­sa) Dip­lo­ma­la­ra, ders lis­te­le­ri­ne, iş refe­rans­la­rı­na, CV’­ye ihti­ya­cı­mız var. Eli­niz­de Alman­ca çevi­ri­ler var­sa, bun­la­rı gön­de­re­bi­lir­si­niz. Aksi tak­dir­de, lüt­fen ran­de­vu­dan önce her­han­gi bir çevi­ri yaptırmayın.

Dil­ler
Karls­ru­he­’­de İng­il­izce, Alman­ca, İsp­any­olca ve Rus­ça dil­le­rin­de hiz­met vermekteyiz.

📌 Ran­de­vu­lar yal­nız­ca önce­den ayar­la­na­rak alınır

Ran­de­vu alın
https://www.iq-webapp.de/anmeldung-bw

Nere­de
Karls­ru­he-Ras­tatt İş ve İşçi Bul­ma Kuru­mu, Mes­le­ki Bil­gi Mer­ke­zi (BiZ)
Rund­bau Oda 110 (1. kat)
Bra­u­erstr. 10, 76135 Karlsruhe

Ulus­la­ra­ra­sı Top­lan­tı Mer­ke­zi (ibz)
2. kat, sol
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karlsruhe

📢 Gün­cel bilgiler

Çok sayı­da soru nede­niy­le, maale­sef daha uzun süre ola­bi­lir yak­la­şık bek­le­me süre­le­ri. Ran­de­vu­ya kadar 3 ay mevcut.

El ila­nı

Hedef kitlesi: hepsi (Yabancı mesleki ve/veya okul niteliklerine sahip göçmenler)
Bu davet ücretsizdir
Anton Schu­kow / Mile­na Ulbrich 
ibz, 2. OG, links
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör