Oferte

Oferte

Rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re și pier­de­rea locuinței

Luni 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Marți 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Miercuri 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Joi 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Vineri 08:00 - 12:00

Rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re și pier­de­rea locuinței

Ce sa fac?

Aici veți găsi infor­ma­ții impor­tan­te cu pri­vi­re la urmă­toa­re­le subiecte:

  • Noti­fi­ca­rea de rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui de închiriere
  • Pro­ce­duri de evacuare
  • Pier­de­rea locuinței.


Fișă infor­ma­ti­vă

Într‑o peri­oa­dă în care locu­in­țe­le la pre­țuri acce­si­bi­le sunt în cri­ză, este impor­tant să nu vă pier­deți locu­in­ța din cau­za unei noti­fi­cări de rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re sau a unei acțiuni de evacuare.
În cazul în care nu exis­tă o locu­in­ță alter­na­ti­vă dis­po­ni­bi­lă, rezi­li­e­rea unui apar­ta­ment sau o acțiu­ne de eva­cu­a­re înseam­nă o tăie­tu­ră adân­că în via­ța dum­ne­a­voas­tră și o ame­nin­ța­re existențială.
În mul­te cazuri, pier­de­rea locu­in­ței poa­te fi evi­ta­tă dacă acțio­nați în timp util și dacă vă afir­mați drepturile.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Infor­ma­tions- und Anlaufstelle
Fachs­te­l­le Woh­nun­gs­si­che­rung / Sozi­al- und Jugendbehörde
Ern­st-Frey-Stra­ße 10, 76135 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.