Oferte

Oferte

Rezi­li­e­re, acțiu­ne de evacuare

Ce să fac?

Aici veți găsi infor­ma­ții impor­tan­te cu pri­vi­re la subiec­te­le de rezi­li­e­re, acțiu­ne de eva­cu­a­re și pier­de­rea locuinței.

Test­DaF Basic Cour­se and Test­DaF Exam Pre­pa­ra­tion Cour­se / Curs de bază Test­DaF și Curs de pre­gă­ti­re pen­tru exa­me­ne TestDaF

De la nive­lul de lim­bă B2

 

1.) Cur­sul de bază duce la nive­lul B2/C1 al CEFR în 10 ore pe săp­tămâ­nă. Extin­de com­pe­ten­ța ling­vis­ti­că gene­ra­lă în abi­li­tă­ți­le de înțe­le­ge­re audi­ti­vă, înțe­le­ge­re a citi­tu­lui, expri­ma­re scri­să și ora­lă. În plus, pre­zin­tă dife­ri­te­le tipuri de sar­cini TestDaF.

 

2.) Cur­sul de pre­gă­ti­re pen­tru exa­men vă pre­gă­teș­te spe­cial pen­tru exa­me­nul Test­DaF. Sco­pul este de a cunoaș­te și exer­sa dife­ri­te­le tipuri de sar­cini și cerin­țe ale aces­tui exa­men. După o intro­du­ce­re în pro­ce­du­ra de exa­mi­na­re și în con­di­ți­i­le spe­ci­a­le ale exa­me­nu­lui, sunt pre­zen­ta­te cu aju­to­rul exem­ple­lor dife­ri­te­le sub­tes­te (com­pre­hen­siu­ne citi­tă, înțe­le­ge­re audi­ti­vă, expri­ma­re scri­să, expri­ma­re ora­lă) și difi­cul­tă­ți­le spe­ci­a­le ale aces­to­ra. Par­ti­ci­pan­ții vor exer­sa ges­tio­na­rea dife­ri­te­lor tipuri de sar­cini, pre­cum și abi­li­tă­ți­le nece­sa­re pen­tru rezol­va­rea corec­tă a sar­ci­ni­lor. (Urmă­to­rul curs: vezi site-ul web; mai mul­te cur­suri pe an; gra­tu­it pen­tru per­soa­ne­le cu sta­tut de refugiat).

 

Per­soa­nă de con­tact, înre­gis­tra­re pen­tru ambe­le tipuri de cur­suri și infor­ma­ții supli­men­ta­re la http://www.stk.kit.edu/testdaf.php

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Infor­ma­tions- und Anlaufstelle
Fachs­te­l­le Wohnungssicherung
Kai­se­ra­l­lee 4, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.