Hizmetler

Hizmetler

Kira söz­leş­me­si­nin fes­hi ve ev kaybı

Pazartesi 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Salı 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Çarşamba 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Perşembe 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Cuma 08:00 - 12:00

Kira söz­leş­me­si­nin fes­hi ve ev kaybı

Ne yapa­lım?

Bura­da aşa­ğı­da­ki konu­lar hak­kın­da önem­li bil­gi­ler bulacaksınız:

  • Kira söz­leş­me­si­nin fes­hi bildirimi
  • Tah­li­ye işlemleri
  • Konak­la­ma kaybı.


Bil­gi formu

Uygun fiyat­lı konut­la­rın yeter­siz oldu­ğu bir dönem­de, kira söz­leş­me­si­nin fes­hi bil­di­ri­mi veya tah­li­ye dava­sı nede­niy­le evi­ni­zi kay­bet­me­me­niz önemlidir.
Alter­na­tif bir konak­la­ma yeri yok­sa, bir daire­nin fes­hi veya tah­li­ye dava­sı haya­tı­nız­da derin bir kesin­ti ve varo­luş­sal bir teh­dit anla­mı­na gelir.
Bir­çok durum­da, zama­nın­da hare­ke­te geç­me­niz ve hak­la­rı­nı­zı savun­ma­nız halin­de evi­ni­zi kay­bet­me­niz önlenebilir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Infor­ma­ti­ons- und Anlaufstelle
Fachs­tel­le Woh­nungs­sic­he­rung / Sozi­al- und Jugendbehörde
Ernst-Frey-Stra­ße 10, 76135 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.