Ponude
Ponude

Ospo­sob­lja­va­nje migra­na­ta da pos­ta­nu geri­ja­trij­ski asistenti

Ospo­sob­lja­va­nje migra­na­ta da pos­ta­nu geri­ja­trij­ski asistenti

Pomoć­ni­ci za nje­gu sta­ri­jih oso­ba poma­žu struč­nja­ci­ma za nje­gu u svim pos­lo­vi­ma veza­nim uz nje­gu sta­ri­jih oso­ba. Poma­žu u nje­zi, pre­hra­ni i dru­gim pos­lo­vi­ma u sva­kod­nev­nom životu.

Odra­di­te nauko­va­nje i isto­vre­me­no uči­te njemački!

Naučit ćete :
— nje­mač­ki jezik
— skrb o sta­ri­jim oso­ba­ma i oso­ba­ma u potre­bi za nje­gom u domo­vi­ma za sta­ri­je oso­be, bol­ni­ca­ma, nji­ho­vim domovima.

Obu­ka u činjenicama
— pre­ko 1.000 € bru­to mjesečno
— na kra­ju nje­mač­ki B2
— 2 godi­ne obu­ke u stru­kov­noj ško­li i usta­no­vi za njegu
— dodat­no za oso­be koje još sla­bo govo­re njemački

Sa sobom nosite:
— Nje­mač­ki jezik nivo A2
— Zado­volj­stvo u radu sa sta­ri­jim oso­ba­ma koji­ma je potreb­na pomoć
— komu­ni­ka­tiv­ne vještine
— prak­tič­na sposobnost
— kondicija

Pri­mi­je­ni sada!

Pre­uz­mi­te letak

Ciljna skupina: (za migrante )
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator