Hizmetler
Hizmetler

Göç­men­le­rin yaş­lı bakım asis­ta­nı ola­bil­me­le­ri için eğitim

Göç­men­le­rin yaş­lı bakım asis­ta­nı ola­bil­me­le­ri için eğitim

Yaş­lı­lar için hem­şi­re yar­dım­cı­la­rı, yaş­lı­la­rın bakı­mıy­la ilgi­li tüm görev­ler­de hem­şi­re­lik uzman­la­rı­nı des­tek­ler. Bakım, yemek yeme ve gün­lük yaşam­da­ki diğer görev­ler­de yar­dım­cı olurlar.

Hem çırak­lık yapın hem de Alman­ca öğrenin!

Öğre­ne­cek­si­niz:
— Alman dili
— Huzu­rev­le­rin­de, has­ta­ne­ler­de, evle­rin­de yaş­lı­la­rın ve bakı­ma muh­taç kişi­le­rin bakımı.

Ger­çek­ler üze­ri­ne eğitim
— aylık brüt 1.000 €‘nun üzerinde
— sonun­da Alman B2
— 2 yıl­lık mes­lek oku­lu ve bakım tesi­si eğitimi
— Hala az Alman­ca konu­şan insan­lar için ekstra

Yanın­da getireceksin:
— Alman­ca dil sevi­ye­si A2
— Yar­dı­ma ihti­ya­cı olan yaş­lı insan­lar­la ilgi­len­mek­ten zevk almak
— ile­ti­şim­sel beceriler
— pra­tik yetenek
— fizik­sel uygunluk

Şim­di başvurun!

Bro­şü­rü indirin

Hedef kitlesi: (göçmenler için )
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör