Oferte
Oferte

For­ma­re pen­tru migranți pen­tru a deve­ni asis­tenți de îngri­ji­re geriatrică

For­ma­re pen­tru migranți pen­tru a deve­ni asis­tenți de îngri­ji­re geriatrică

Asis­ten­ții medi­cali pen­tru per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce spri­ji­nă pro­fe­si­o­niș­tii din dome­ni­ul asis­ten­ței medi­ca­le în toa­te sar­ci­ni­le lega­te de îngri­ji­rea per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce. Aceștia aju­tă la îngri­ji­re, la ali­men­ta­ție și la alte sar­cini din via­ța de zi cu zi.

Fă o uce­ni­cie și înva­ță lim­ba ger­ma­nă în ace­lași timp!

Veți învă­ța:
— lim­ba germană
— îngri­ji­rea per­soa­ne­lor în vâr­stă și a per­soa­ne­lor care au nevo­ie de îngri­ji­re în azi­luri, spi­ta­le, la domi­ci­li­ul acestora.

For­ma­rea în fapte
— pes­te 1.000 € brut lunar
— la sfâr­și­tul Ger­man B2
— 2 ani de pre­gă­ti­re în școa­la pro­fe­sio­na­lă și în uni­ta­tea de asis­ten­ță medicală
— supli­men­tar pen­tru per­soa­ne­le care încă vor­besc puțin germana

Adu­ceți cu dumneavoastră:
— Lim­ba ger­ma­nă nivel A2
— Plă­ce­rea de a tra­ta cu per­soa­ne în vâr­stă care au nevo­ie de ajutor
— com­pe­ten­țe de comunicare
— apti­tu­dini practice
— con­di­ția fizică

Apli­că acum!

Des­căr­cați pli­an­tul

Grupul țintă: (pentru migranți )
Acest eveniment nu este gratuit

Organizator