Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Među­na­rod­ni tjed­ni pro­tiv rasiz­ma Kar­l­sru­he 2024

Sunday, 10 March 2024
Sunday, 24 March 2024

Ljud­ska pra­va za sve!

Među­na­rod­ni dan bor­be pro­tiv rasiz­ma obi­lje­ža­va se sva­ke godi­ne 21. ožuj­ka, a pro­gla­si­li su ga Uje­di­nje­ni naro­di 1966. godi­ne. pos­ljed­njih godi­na Među­na­rod­ni tjed­ni bor­be pro­tiv rasiz­ma odr­ža­va­ju se iu Kar­l­sru­heu povo­dom obi­lje­ža­va­nja ovog dana. Sudje­lu­je više od 40 udru­ga, ini­ci­ja­ti­va i orga­ni­za­ci­ja te poje­di­na­ca iz svih sek­to­ra druš­tva Karlsruhe.

Zajed­nič­ka bri­ga ovdje je pos­ti­ći veću pozor­nost za rad kri­ti­čan pre­ma rasiz­mu . Tema rasiz­ma mora biti traj­no na dnev­nom redu grad­skog druš­tva, kako bi se lju­di sen­zi­bi­li­zi­ra­li i mobi­li­zi­ra­li pro­tiv rasiz­ma. Ovi tjed­ni tome doprinose.

Za pro­gram 2024

Ciljna skupina: svi (Međunarodni tjedni protiv rasizma Karlsruhe 2024)
Ovaj događaj je besplatan

, Ver­s­c­hi­ede­ne Orte- Karlsruhe

Organizator