Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Săp­tămâ­ni­le inter­națio­na­le împo­tri­va rasis­mu­lui Karl­sru­he 2024

Sunday, 10 March 2024
Sunday, 24 March 2024

Drep­tu­ri­le omu­lui pen­tru toți!

Ziua inter­națio­na­lă împo­tri­va rasis­mu­lui este săr­bă­to­ri­tă anu­al la 21 mar­tie și a fost pro­cla­ma­tă de Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te în 1966. în ulti­mii ani, la Karl­sru­he au fost orga­ni­za­te, de ase­me­nea, Săp­tămâni inter­națio­na­le împo­tri­va rasis­mu­lui pen­tru a mar­ca aceas­tă zi. Par­ti­ci­pă pes­te 40 de aso­ci­a­ții, ini­ția­ti­ve și orga­ni­za­ții, pre­cum și per­soa­ne din toa­te sec­toa­re­le soci­e­tă­ții din Karlsruhe.

Pre­o­cu­pa­rea comu­nă în acest caz este ace­ea de a obține o mai mare aten­ție pen­tru lucră­ri­le cri­ti­ce la adre­sa rasis­mu­lui. Subiec­tul rasis­mu­lui tre­bu­ie să fie per­ma­nent pe agen­da soci­e­tă­ții oră­de­ne, ast­fel încât oame­nii să fie sen­si­bi­li­zați și mobi­li­zați împo­tri­va rasis­mu­lui. Aces­te săp­tămâni con­tri­bu­ie la acest lucru.

Pen­tru pro­gra­mul 2024

Grupul țintă: toate (Săptămânile internaționale împotriva rasismului Karlsruhe 2024)
Acest eveniment este gratuit

, Verschie­de­ne Orte- Karlsruhe

Organizator