Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Ulus­la­ra­ra­sı Irk­çı­lık­la Müca­de­le Haf­ta­sı Karls­ru­he 2024

Sunday, 10 March 2024
Sunday, 24 March 2024

Her­kes için insan hakları!

Ulus­la­ra­ra­sı Irk­çı­lık­la Müca­de­le Günü her yıl 21 Mart tari­hin­de kut­lan­mak­ta­dır ve 1966 yılın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler tara­fın­dan ilan edil­miş­tir. Son yıl­lar­da bu günü kut­la­mak üze­re Karls­ru­he­’­de Irk­çı­lı­ğa Kar­şı Ulus­la­ra­ra­sı Haf­ta­lar da düzen­len­mek­te­dir. Karls­ru­he top­lu­mu­nun tüm kesim­le­rin­den birey­le­rin yanı sıra 40’tan faz­la der­nek, ini­si­ya­tif ve kuru­luş katılıyor.

Bura­da­ki ortak kay­gı, ırk­çı­lı­ğı eleş­ti­ren çalış­ma­la­ra daha faz­la ilgi gös­te­ril­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Irk­çı­lık konu­su sürek­li ola­rak şehir top­lu­mu­nun gün­de­min­de olma­lı, böy­le­ce insan­lar ırk­çı­lı­ğa kar­şı duyar­lı hale geti­ril­me­li ve hare­ke­te geçi­ril­me­li­dir. Bu haf­ta­lar da buna kat­kı sağlıyor.

2024 prog­ra­mı­na

Hedef kitlesi: hepsi (Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftası Karlsruhe 2024)
Bu davet ücretsizdir

, Versc­hi­ede­ne Orte- Karlsruhe

Organizatör