Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Lime­na glaz­ba uži­vo u vrtu dvor­ca na fes­ti­va­lu dvor­ca Hoepfner

Saturday, 27 May 2023
11:30 - 15:00
Sunday, 28 May 2023
11:30 - 15:00

Lime­na glaz­ba uži­vo u vrtu dvor­ca na fes­ti­va­lu dvor­ca Hoepfner

Subo­ta Musik­ve­re­in Har­mo­nie eV Blankenloch
Kada: 27.5.2023
11.30–15.00 sati

Musik­ve­re­in Har­mo­nie eV Blan­ke­nloch uvi­jek izno­va doka­zu­je da lime­na glaz­ba nudi širok ras­pon sti­lo­va. Od svog osnut­ka 1925. godi­ne, ova udru­ga boga­ta tra­di­ci­jom zala­že se za naj­bo­lju kul­tu­ru lime­ne glaz­be u Bade­nu i kom­bi­ni­ra širo­ku pale­tu žan­ro­va u sofis­ti­ci­ra­nim aran­žma­ni­ma i raz­no­li­kim scen­skim pro­gra­mi­ma — uklju­ču­ju­ći Bur­g­fest subo­tu kao pred­gru­pa u Hoep­f­ner Burggarten.

Nedje­lja KAmpusKApelle
Kada: 28.5.2023
11.30–15.00 sati

Stu­dent­ski puhač­ki orkes­tar u Kar­l­sru­heu svi­ra tra­di­ci­onal­nu lime­nu glaz­bu: mar­še­ve, pol­ke i val­ce­re, a povre­me­no i dru­ga dje­la koja zalu­ta­ju na reper­to­ar, pasi­oni­ra­ni lime­ni glaz­be­ni­ci izvo­de sa žarom gdje god im se za to pru­ži pri­li­ka — pri­mje­ri­ce, Hoep­f­ner Bur­g­fest na Nedje­lja Duho­va u Burggartenu.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Pri­vat­bra­uerei Hoep­f­ner GmbH
Haid-und-Neu-Straße 18, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator