Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Hoepf­ner Kale­si Fes­ti­va­li­’n­de kale bah­çe­sin­de can­lı brass müziği

Saturday, 27 May 2023
11:30 - 15:00
Sunday, 28 May 2023
11:30 - 15:00

Hoepf­ner Kale­si Fes­ti­va­li­’n­de kale bah­çe­sin­de can­lı brass müziği

Cumar­te­si Musik­ve­re­in Har­mo­nie e.V. Blankenloch
Ne zaman: 27.5.2023
11.30–15.00 saat­le­ri arasında

Musik­ve­re­in Har­mo­nie e.V. Blan­ken­loch, pirinç müzi­ği­nin geniş bir stil yel­pa­ze­si sun­du­ğu­nu tek­rar tek­rar kanıt­lı­yor. Kurul­du­ğu 1925 yılın­dan bu yana Bade­n­’­de­ki en iyi brass müzik kül­tü­rü­nü tem­sil eden bu gele­nek zen­gi­ni der­nek, Burg­fest Cumar­te­si günü Hoepf­ner Burg­gar­te­n­’­da açı­lış gös­te­ri­si de dahil olmak üze­re, sofis­ti­ke düzen­le­me­ler ve çok yön­lü sah­ne prog­ram­la­rın­da çok çeşit­li tür­le­ri bir ara­ya getiriyor.

Pazar KAm­pus­KA­pel­le
Ne zaman: 28.5.2023
11.30–15.00 saat­le­ri arasında

Karls­ru­he­’­de­ki öğren­ci ban­do­su gele­nek­sel ban­do müzi­ği çalı­yor: marş­lar, pol­ka­lar ve vals­ler ve zaman zaman reper­tu­ara giren diğer par­ça­lar, tut­ku­lu ban­do müzis­yen­le­ri tara­fın­dan uygun bir fır­sat bul­duk­la­rı her yer­de coş­kuy­la icra edi­li­yor — örne­ğin, Whit­sun Pazar günü Burg­gar­te­n­’­da düzen­le­nen Hoepf­ner Burgfest.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Pri­vatb­ra­u­erei Hoepf­ner GmbH
Haid-und-Neu-Stra­ße 18, 76131 Karls­ru­he

Organizatör