Ponude

Ponude

Ini­ci­jal­ne kon­zul­ta­ci­je za migrante

Ponedjeljak
Vrijeme po dogovoru
Utorak
Vrijeme po dogovoru
Srijeda 9:00 - 12:00
Četvrtak
Vrijeme po dogovoru
Petak
Vrijeme po dogovoru

za odras­le imigrante 

Tije­kom koro­na kri­ze može­te nas kon­tak­ti­ra­ti tele­fo­nom i e‑poštom ili dogo­vo­ri­ti termin.

Naši zada­ci:
— indi­vi­du­al­no vođenje
— Obav­lja­nje socio-obra­zov­ne podr­ške tije­kom inte­gra­cij­skih teča­je­va — Pomoć u orga­ni­zi­ra­nju skr­bi o dje­ci tije­kom inte­gra­cij­skih teča­je­va — Aktiv­no sudje­lo­va­nje u općin­skim mre­ža­ma i surad­nja za inter­kul­tu­ral­no otvaranje/umrežavanje zajed­nič­kih druš­tve­nih služ­bi i uprav­nih tijela

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Ines Ara­čić
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sop­hi­enstr. 33, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.