Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Infor­ma­tiv­ni doga­đaj za žene imigrante

Wednesday, 21 February 2024
09:00 - 12:00

Pro­na­la­že­nje posla

Infor­ma­tiv­ni doga­đaj za žene imigrante

Kako da nađem posao?

 • Što je stru­kov­no osposobljavanje?
 • Koja zani­ma­nja pos­to­je? Što mi tre­ba za njih?
 • Kako pro­na­ći čuva­nje djece?
 • Pos­to­je li izvan­red­na naukovanja?
 • Koje moguć­nos­ti finan­ci­ra­nja postoje?
 • Gdje mogu priz­na­ti svo­je kvalifikacije?
 • Kako otvo­ri­ti vlas­ti­ti obrt? Tije­kom infor­ma­tiv­nog sku­pa s raz­nim struč­nja­ci­ma, odgo­vo­re na ova i dru­ga pita­nja dobit ćete u pre­zen­ta­ci­ja­ma i na info štandovima.
  Imat ćete pri­li­ku za struč­nu pro­vje­ru doku­men­ta­ci­je za pri­ja­vu i foto­gra­fi­ra­nje za pri­ja­vu (bes­plat­no!).

  👉🏼 Dođi­te prik­lad­no obučeni

  👉🏼 Regis­tra­ci­ja nije potrebna

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Frau Görl
Beruf­sIn­for­ma­ti­on­sZen­trum (Round buil­ding of the Employment Agency)
Bra­uer­straße 10, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator