Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Göç­men kadın­lar için bil­gi­len­dir­me etkinliği

Wednesday, 21 February 2024
09:00 - 12:00

İş bul­ma

Göç­men kadın­lar için bil­gi­len­dir­me etkinliği

Nasıl iş bulabilirim?

 • Mes­le­ki eği­tim nedir?
 • Han­gi mes­lek­ler var? Onlar için neye ihti­ya­cım var?
 • Çocuk bakı­mı­nı nasıl bulabilirim?
 • Yarı zaman­lı çırak­lık eği­ti­mi var mı?
 • Ne tür finans­man ola­nak­la­rı var?
 • Nite­lik­le­ri­min tanın­ma­sı­nı nere­de sağlayabilirim?
 • Ken­di işi­mi nasıl aça­bi­li­rim? Bil­gi­len­dir­me etkin­li­ği sıra­sın­da çeşit­li uzman­lar­la yapı­lan sunum­lar­da ve bil­gi­len­dir­me stant­la­rın­da bu ve diğer soru­la­rın yanıt­la­rı­nı alacaksınız.
  Baş­vu­ru bel­ge­le­ri­ni­zi pro­fes­yo­nel ola­rak kont­rol ettir­me ve bir baş­vu­ru fotoğ­ra­fı çek­tir­me (ücret­siz!) fır­sa­tı­na sahip olacaksınız.

  👉🏼 Lüt­fen uygun kıya­fet­ler­le gelin

  👉🏼 Kayıt gerek­li değildir

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Frau Görl
Beruf­sIn­for­ma­ti­ons­Zent­rum (Round buil­ding of the Emp­loy­ment Agency)
Bra­u­erst­ra­ße 10, 76135 Karls­ru­he

Organizatör