Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Impro­fes­ti­val Kar­l­sru­he — među­na­rod­ne kaza­liš­ne predstave

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Impro­fes­ti­val Kar­l­sru­he — među­na­rod­ne kaza­liš­ne predstave

29. kolo­vo­za — 3. rujna

Ove 2023. godine:

  • ​11 čla­no­va ansam­bla (10 glu­ma­ca i glu­mi­ca i 1 glazbenik)
  • Ukup­no 13 radionica
  • I 15 pot­pu­no raz­li­či­tih emisija

​Sret­ni smo što smo sas­ta­vi­li pro­gram vrlo raz­li­či­tih impro­vi­zi­ra­nih sti­lo­va koji su zas­tup­lje­ni u jedins­tve­nim pred­sta­va­ma i radi­oni­ca­ma, ali u isto vri­je­me zadr­ža­li duh “ugod­nog fes­ti­va­la za prijatelje”.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
dif­fe­rent locations 
, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator