Hizmetler

Hizmetler

Çevi­ri Havuzu

göç­men­ler için

Karls­ru­he şeh­ri­nin Ter­cü­man Havu­zu Pro­je­si Mart 2015’te baş­la­dı ve Bele­di­ye Enteg­ras­yon Ofi­si (Büro für Integ­ra­ti­on) tara­fın­dan finan­se ediliyor.
Gönül­lü ter­cü­man­la­rın istih­dam edil­me­si yoluy­la, örne­ğin eği­tim kurum­la­rıy­la ile­ti­şim kurar­ken ola­sı dil engel­le­ri­ni aşmak için göç­men köken­li kişi­le­re ücret­siz bir hiz­met sunulmaktadır.
Pro­je­nin ama­cı, göç­men köken­li insan­lar için eşit fır­sat­lar ve eği­tim sağlamaktır.

İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi: all
Bu davet ücretsizdir
Gulzat Chomoev
Internationaler Bund
Scheffelstr. 11, 76135 Karlsruhe

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.