Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Dje­čja sli­kar­ska radi­oni­ca child & art

Monday, 27 February 2023
Sunday, 2 April 2023

Dje­čja sli­kar­ska radi­oni­ca ima za cilj stvo­ri­ti slo­bo­dan pros­tor za cje­lo­vit razvoj u kojem dje­ca mogu otkri­ti svo­je svje­to­ve boja i obli­ka. Pre­pri­ča­nom dje­čjom knji­žev­noš­ću pro­mi­ču se vizu­al­ne i jezič­ne kom­pe­ten­ci­je. Iskus­tve­ni i pro­ces­no ori­jen­ti­ra­ni rad vodi do više­me­dij­skih izlož­bi koje izra­ža­va­ju druš­tve­no rele­vant­na pita­nja na način prik­la­dan za djecu.

Pre­da­vač otva­ra: Ina Weiß , vodi­te­lji­ca Dje­čje sli­kar­ske radionice

Nije potreb­na registracija!

Poče­tak: 27. veljače
Kraj: 2. travnja

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj je besplatan
Kin­der­malwer­k­s­tatt Kind & Kunst
Gablon­zer Straße 8, 76185 Kar­l­sru­he

Organizator