Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Ate­li­er de pic­tu­ră pen­tru copii ate­li­er de pic­tu­ră copil & artă

Monday, 27 February 2023
Sunday, 2 April 2023

Ate­li­e­rul de pic­tu­ră pen­tru copii își pro­pu­ne să cre­e­ze un spa­țiu liber pen­tru dezvol­ta­rea holis­ti­că în care copi­ii își pot dezvol­ta lumi­le de culoa­re și for­mă. Prin inter­me­di­ul lite­ra­tu­rii nara­te pen­tru copii, sunt pro­mo­va­te atât com­pe­ten­țe­le vizu­a­le, cât și cele ling­vis­ti­ce. Acti­vi­ta­tea orien­ta­tă spre expe­rien­țe și pro­ce­se con­du­ce la expo­zi­ții cro­ss-media care expri­mă pro­ble­me rele­van­te din punct de vede­re soci­al într-un mod adec­vat pen­tru copii.

Des­chi­de­rea vor­bi­toru­lui: Ina Weiß, șefa ate­li­e­ru­lui de pic­tu­ră pen­tru copii

Nu este nevo­ie de înregistrare!

Înce­peți: 27 februarie
Sfâr­șit: 2 aprilie

Grupul țintă: ,
Acest eveniment este gratuit
Kin­der­ma­lwer­ks­tatt Kind & Kunst
Gablon­zer Stra­ße 8, 76185 Karl­sru­he

Organizator