Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Çocuk resim atöl­ye­si çocuk & sanat

Monday, 27 February 2023
Sunday, 2 April 2023

Çocuk resim atöl­ye­si, çocuk­la­rın renk ve biçim dün­ya­la­rı­nı orta­ya çıka­ra­bi­le­cek­le­ri bütün­sel geli­şim için özgür bir alan yarat­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Hika­ye­leş­ti­ril­miş çocuk ede­bi­ya­tı ara­cı­lı­ğıy­la hem gör­sel hem de dil­sel yet­kin­lik­ler des­tek­len­mek­te­dir. Dene­yim­sel ve süreç odak­lı çalış­ma­lar, sos­yal içe­rik­li konu­la­rı çocuk­la­ra uygun bir şekil­de ifa­de eden çap­raz med­ya ser­gi­le­ri­ne yol açmaktadır.

Konuş­ma­cı Açı­lı­şı: Ina Weiß, Çocuk Resim Atöl­ye­si Başkanı

Kayıt olmak gerekmiyor!

Baş­la: 27 Şubat
Bitiş: 2 Nisan

Hedef kitlesi: ,
Bu davet ücretsizdir
Kin­der­ma­l­werks­tatt Kind & Kunst
Gab­lon­zer Stra­ße 8, 76185 Karls­ru­he

Organizatör