Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Des­ni­čar­ski popu­li­zam, poli­ti­ka naci­onal­nog iden­ti­te­ta i neo­fa­ši­zam – pri­jet­nja Euro­pi i demokraciji?

Wednesday, 22 March 2023
20:00

Povi­jes­na, soci­olo­ška i psi­ho­lo­ška objaš­nje­nja za ove des­ni­čar­ske feno­me­ne, kako demo­kra­ci­je mogu odgo­vo­ri­ti na njih, i kako je des­ni­ca u Fran­cu­skoj sti­gla do vra­ta moći.
Meri Uhlig , vodi­te­lji­ca Ure­da za inte­gra­ci­ju Kar­l­sru­he u raz­go­vo­ru s nagra­đi­va­nom slo­bod­nom novi­nar­kom i poz­na­va­te­lji­com Fran­cu­ske Romy Straßen­burg i reno­mi­ra­nim poli­to­lo­gi­njom poli­to­lo­gom dr. Rol­fom Fran­ken­ber­ge­rom, struč­nja­kom za podru­čja des­nog des­nog eks­tre­miz­ma i demo­kra­ci­je istraživanje.

Što sto­ji iza poj­mo­va des­ni popu­li­zam, poli­ti­ka naci­onal­nog iden­ti­te­ta i neo­fa­ši­zam i kako se oni raz­li­ku­ju? Kako se te poja­ve mogu objas­ni­ti? Je li europ­ski model zas­ta­rio u odno­su na naci­onal­nu državu?

Dr. Rolf Fran­ken­berg dat će pre­gled razvo­ja des­nog eks­tre­miz­ma od Dru­gog svjet­skog rata u europ­skom kon­tek­s­tu te kako može izgle­da­ti pre­ven­ci­ja des­nog ekstremizma.

Novi­nar­ka Romy Straßen­burg će na pri­mje­ru Fran­cu­ske poka­za­ti kako je eks­trem­na des­ni­ca doš­la do vra­ta moći i što to zna­či za Europu.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator