Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Populis­mul de dreap­ta, poli­ti­ca iden­ti­ta­ră națio­na­lă și neo­fas­cis­mul — o ame­nin­ța­re pen­tru Euro­pa și democrație?

Wednesday, 22 March 2023
20:00

Expli­ca­ți­i­le isto­ri­ce, socio­lo­gi­ce și psi­ho­lo­gi­ce ale aces­tor feno­me­ne de dreap­ta, modul în care demo­cra­ți­i­le pot răs­pun­de la ele și cum a ajuns dreap­ta în Fran­ța la por­ți­le puterii.
Meri Uhlig, șefa Biro­u­lui pen­tru Inte­gra­re din Karl­sru­he, în dis­cu­ție cu jur­na­lis­ta inde­pen­den­tă pre­mi­a­tă și exper­tă în Fran­ța Romy Stra­ßen­bu­rg și cu renu­mi­tul poli­to­log Dr. Rolf Fran­ken­ber­ger, expert în dome­ni­ul extre­mis­mu­lui de dreap­ta și al cer­ce­tă­rii democrației.

Ce se ascun­de în spa­te­le ter­me­ni­lor de populism de dreap­ta, poli­ti­că de iden­ti­ta­te națio­na­lă și neo­fas­cism și cum se dis­ting aceștia? Cum pot fi expli­ca­te aces­te feno­me­ne? A deve­nit mode­lul euro­pean înve­chit în com­pa­ra­ție cu statul-națiune?

Dr. Rolf Fran­ken­berg va oferi o ima­gi­ne de ansam­blu a dezvol­tă­rii extre­mis­mu­lui de dreap­ta după cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al în con­text euro­pean și va pre­zen­ta cum poa­te ară­ta pre­ve­ni­rea extre­mis­mu­lui de dreapta.

Folo­sind Fran­ța ca exem­plu, jur­na­lis­tul Romy Stra­ßen­bu­rg va ară­ta cum a ajuns extre­ma dreap­tă la por­ți­le pute­rii și ce înseam­nă acest lucru pen­tru Europa.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator