Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Sağ popü­lizm, ulu­sal kim­lik siya­se­ti ve neo-faşizm — Avru­pa ve demok­ra­si için bir teh­dit mi?

Wednesday, 22 March 2023
20:00

Bu sağ­cı olgu­la­rın tarih­sel, sos­yo­lo­jik ve psi­ko­lo­jik açık­la­ma­la­rı, demok­ra­si­le­rin bun­la­ra nasıl yanıt vere­bi­le­ce­ği ve Fran­sa­’­da sağın ikti­dar kapı­la­rı­na nasıl ulaştığı.
Karls­ru­he Enteg­ras­yon Daire­si Baş­ka­nı Meri Uhlig, ödül­lü ser­best gaze­te­ci ve Fran­sa uzma­nı Romy Stra­ßen­burg ve aşı­rı sağ ve demok­ra­si araş­tır­ma­la­rı ala­nın­da uzman, tanın­mış siya­set bilim­ci Dr. Rolf Fran­ken­ber­ger ile bir söy­le­şi gerçekleştirdi.

Sağ popü­lizm, ulu­sal kim­lik siya­se­ti ve neo-faşizm terim­le­ri­nin arka­sın­da ne var ve bun­lar nasıl ayırt edi­li­yor? Bu feno­men­ler nasıl açık­la­na­bi­lir? Avru­pa mode­li ulus-dev­le­te kıyas­la demo­de mi oldu?

Dr. Rolf Fran­ken­berg, Avru­pa bağ­la­mın­da İkinci Dün­ya Sava­şı­’n­dan bu yana aşı­rı sağ­cı­lı­ğın geli­şi­mi­ne ve aşı­rı sağ­cı­lı­ğın önlen­me­si­nin neye ben­ze­ye­bi­le­ce­ği­ne dair genel bir bakış sunacak.

Gaze­te­ci Romy Stra­ßen­burg, Fran­sa örne­ğin­den yola çıka­rak aşı­rı sağın ikti­dar kapı­la­rı­na nasıl dayan­dı­ğı­nı ve bunun Avru­pa için ne anla­ma gel­di­ği­ni gösterecek.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör