Događaji

Događaji

Cele­bra­ti­on Inter­na­ti­onal u Hemin­gway Loungeu

Monday, 27 May 2024
18:00

Za poče­tak doga­đa­ja u pone­dje­ljak, 16.1.2023., Feiera­bend Inter­na­ti­onal pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne u Hemin­gway Loun­ge Kar­l­sru­he od 18 sati. Prvu večer cik­lu­sa doga­đa­nja otvo­rit će špa­njol­ski pje­vač­ki sas­tav Suda­ka iz Kar­l­sru­hea. Šaro­li­ka raz­no­li­kost ben­da, čiji čla­no­vi dola­ze iz Argen­ti­ne, Mek­si­ka, Čilea i Nje­mač­ke, odra­ža­va ide­ju Feiera­bend Inter­na­ti­onal događaja.

Seri­ja doga­đa­ja Feiera­bend Inter­na­ti­onal razvi­je­na je kako bi se olak­šao pris­tup kul­tur­nom i druš­tve­nom sudje­lo­va­nju među­na­rod­nim struč­nja­ci­ma u Kar­l­sru­heu uz nji­ho­ve pro­fe­si­onal­ne aktiv­nos­ti. Jez­gra tima je pro­fe­si­onal­no aktiv­na oko podru­čja nje­ge u bol­ni­ci. Kao i svug­dje u Nje­mač­koj, timo­vi za nje­gu se pro­ši­ru­ju uklju­či­va­njem među­na­rod­nih struč­nja­ka za njegu.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator