Etkinlikler

Etkinlikler

Hemin­g­way Loun­ge­’­da Ulus­la­ra­ra­sı Kutlama

Tuesday, 21 May 2024
18:00

Fei­era­bend Inter­na­ti­onal, 16.1.2023 Pazar­te­si günü ger­çek­leş­ti­ri­lecek açı­lış etkin­li­ği için tüm ilgi­li­le­ri saat 18:00’den iti­ba­ren Hemin­g­way Loun­ge Karls­ru­he­’­ye davet edi­yor. Etkin­lik seri­si­nin ilk akşa­mı Karls­ru­he­’­den İsp­any­ol şar­kı gru­bu Suda­ka tara­fın­dan açı­la­cak. Üye­le­ri Arjan­tin, Mek­si­ka, Şili ve Alman­ya­’­dan gelen gru­bun renk­li çeşit­li­li­ği, Fei­era­bend Inter­na­ti­onal etkin­li­ği­nin fik­ri­ni yansıtıyor.

Fei­era­bend Inter­na­ti­onal etkin­lik seri­si, Karls­ru­he­’­de­ki ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­rin mes­le­ki faali­yet­le­ri­nin yanı sıra kül­tü­rel ve sos­yal katı­lım­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak ama­cıy­la geliş­ti­ril­miş­tir. Eki­bin çekir­de­ği, bir has­ta­ne­nin bakım ala­nı çev­re­sin­de pro­fes­yo­nel ola­rak faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Alman­ya­’­nın her yerin­de oldu­ğu gibi, hem­şi­re­lik ekip­le­ri ulus­la­ra­ra­sı hem­şi­re­lik uzman­la­rı­nı da kap­sa­ya­cak şekil­de genişletilmektedir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör