Evenimente

Evenimente

Cele­bra­tion Inter­na­tio­nal în Hemin­gway Lounge

Tuesday, 28 May 2024
18:00

Pen­tru eve­ni­men­tul de lan­sa­re de luni, 16.1.2023, Feie­ra­bend Inter­na­tio­nal invi­tă toa­te păr­ți­le inte­re­sa­te la Hemin­gway Loun­ge Karl­sru­he, înce­pând cu ora 18:00. Pri­ma sea­ră a serii de eve­ni­men­te va fi des­chi­să de tru­pa spa­ni­o­lă Suda­ka din Karl­sru­he. Diver­si­ta­tea colo­ra­tă a tru­pei, ai cărei mem­bri pro­vin din Argen­ti­na, Mexic, Chi­le și Ger­ma­nia, reflec­tă ide­ea eve­ni­men­tu­lui Feie­ra­bend International.

Seria de eve­ni­men­te Feie­ra­bend Inter­na­tio­nal a fost dezvol­ta­tă pen­tru a faci­li­ta acce­sul la par­ti­ci­pa­re cul­tu­ra­lă și soci­a­lă pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali din Karl­sru­he, pe lân­gă acti­vi­tă­ți­le lor pro­fe­sio­na­le. Nucle­ul echi­pei este activ din punct de vede­re pro­fe­sio­nal în jurul zonei de îngri­ji­re a unui spi­tal. La fel ca pes­te tot în Ger­ma­nia, echi­pe­le de asis­tenți medi­cali se extind pen­tru a inclu­de pro­fe­si­o­niști internaționali.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator