Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (3/3)

After Work Inter­na­ti­onal u Hemin­gway Loungeu

Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Seri­ja doga­đa­ja Feiera­bend Inter­na­ti­onal razvi­je­na je kako bi se olak­šao pris­tup kul­tur­nom i druš­tve­nom sudje­lo­va­nju među­na­rod­nim struč­nja­ci­ma u Kar­l­sru­heu uz nji­ho­ve pro­fe­si­onal­ne aktiv­nos­ti. Jez­gra tima je pro­fe­si­onal­no aktiv­na oko odje­la za nje­gu bol­ni­ce. Kao i svug­dje u Nje­mač­koj, timo­vi za nje­gu se pro­ši­ru­ju uklju­či­va­njem među­na­rod­nih struč­nja­ka za njegu.

Seri­ja Feiera­bend Inter­na­ti­onal odr­ža­va se dva puta mje­seč­no. Uz knji­žev­na, glaz­be­na i dru­ga kul­tur­na doga­đa­nja, pre­dvi­đe­ne su i kvi­za­ške veče­ri. Atmo­sfer­ski Hemin­gway Loun­ge, koji podr­ža­va dobro­volj­na i nepro­fit­na udru­ga Klan­g­Kunst eV, ide­al­no je mjes­to za među­sob­ne raz­go­vo­re u opu­šte­noj atmo­sfe­ri uz glaz­bu, hra­nu i piće.

Dalj­nji datumi

pon 13.02.2023 (glaz­be­ni događaj),

pon 27.02.2023 (kvi­za­ška večer).

Ulaz slo­bo­dan

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Hemin­gway Loun­ge Karlsruhe
Uhlan­d­str 26 — Hal­tes­tel­le Yorkstraße, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator