Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (3/3)

Hemin­g­way Loun­ge­’­da After Work International

Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Fei­era­bend Inter­na­ti­onal etkin­lik seri­si, Karls­ru­he­’­de­ki ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­rin mes­le­ki faali­yet­le­ri­nin yanı sıra kül­tü­rel ve sos­yal katı­lım­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak ama­cıy­la geliş­ti­ril­miş­tir. Eki­bin çekir­de­ği, bir has­ta­ne­nin hem­şi­re­lik ala­nı çev­re­sin­de pro­fes­yo­nel ola­rak faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Alman­ya­’­nın her yerin­de oldu­ğu gibi, hem­şi­re­lik ekip­le­ri ulus­la­ra­ra­sı hem­şi­re­lik uzman­la­rı­nı da kap­sa­ya­cak şekil­de genişletilmektedir.

Fei­era­bend Inter­na­ti­onal seri­si ayda iki kez ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ede­bi­yat, müzik ve diğer kül­tü­rel etkin­lik­le­rin yanı sıra bil­gi yarış­ma­sı akşam­la­rı da plan­lan­mak­ta­dır. Gönül­lü ve kâr ama­cı güt­me­yen bir der­nek olan Klang­Kunst e.V. tara­fın­dan des­tek­le­nen atmos­fe­rik Hemin­g­way Loun­ge, müzik, yiyecek ve içe­cek­ler­le rahat bir ortam­da bir­bi­ri­niz­le soh­bet etmek için ide­al bir yerdir.

Diğer tarih­ler

Mo 13.02.2023 (müzik etkinliği),

Mo 27.02.2023 (bil­gi yarış­ma­sı akşamı).

Giriş ücret­siz

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Hemin­g­way Loun­ge Karlsruhe
Uhlandstr 26 — Hal­tes­tel­le Yorkstraße, 76135 Karls­ru­he

Organizatör