Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (3/3)

After Work Inter­na­tio­nal la Hemin­gway Lounge

Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Seria de eve­ni­men­te Feie­ra­bend Inter­na­tio­nal a fost dezvol­ta­tă pen­tru a faci­li­ta acce­sul la par­ti­ci­pa­re cul­tu­ra­lă și soci­a­lă pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali din Karl­sru­he, pe lân­gă acti­vi­tă­ți­le lor pro­fe­sio­na­le. Nucle­ul echi­pei acti­vea­ză din punct de vede­re pro­fe­sio­nal în jurul zonei de asis­ten­ță medi­ca­lă a unui spi­tal. La fel ca pes­te tot în Ger­ma­nia, echi­pe­le de asis­tenți medi­cali se extind pen­tru a inclu­de pro­fe­si­o­niști internaționali.

Seria Feie­ra­bend Inter­na­tio­nal are loc de două ori pe lună. Pe lân­gă eve­ni­men­te lite­ra­re, muzi­ca­le și alte eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, sunt pla­ni­fi­ca­te seri de quiz. Atmosfe­ra Hemin­gway Loun­ge, sus­ți­nu­tă de aso­ci­a­ția volun­ta­ră și non-pro­fit Klan­gKun­st e.V., este locul ide­al pen­tru a intra în con­ver­sa­ție într‑o atmosfe­ră rela­xa­tă, cu muzi­că, mân­ca­re și băuturi.

Alte date

Luni 13.02.2023 (eve­ni­ment muzical),

Luni 27.02.2023 (sea­ră de quiz).

Intra­rea este liberă

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Hemin­gway Loun­ge Karlsruhe
Uhlan­ds­tr 26 — Hal­tes­te­l­le Yorkstraße, 76135 Karl­sru­he

Organizator