Hizmetler

Hizmetler

Karls­ru­he Enteg­ras­yon Komitesi

Karls­ru­he Şeh­ri Enteg­ras­yon Komitesi

Modern ve koz­mo­po­lit bir şehir olan Karls­ru­he için göç, şeh­rin kuru­lu­şun­dan bu yana önem­li bir rol oynamıştır.
Kül­tü­rel, dini ve diğer sos­yal geç­miş­ler­den gelen fark­lı (göç) dene­yim­le­ri ve etki­le­ri olan insan­lar Karls­ru­he­’­yi evle­ri ola­rak gör­mek­te ve şeh­rin top­lu­mu­nu her gün zenginleştirmektedir.

Karls­ru­he Enteg­ras­yon Komi­te­si, tüm Karls­ru­he sakin­le­ri için fır­sat eşit­li­ği sağ­la­mak ve göç­men­le­rin çıkar­la­rı­nı savun­mak için vardır.

Enteg­ras­yon Komi­te­si­’­nin göre­vi, bele­di­ye mec­li­si­ne enteg­ras­yon poli­ti­ka­sı konu­la­rın­da tav­si­ye­ler­de bulun­mak ve tem­si­li bir organ ola­rak Karls­ru­he­’­nin göç­men köken­li olan ve olma­yan vatan­daş­la­rı­nın eşit sos­yal, siya­si, kül­tü­rel ve eko­no­mik katı­lı­mı­nı teş­vik etmektir.


Konu alan­la­rı

1. Dil ve eğitim

Noomi Arndt
E‑Mail: noomi.arndt@yahoo.de

Ahmad Hawar­nah
E‑Mail: ahmad.hawarnah@gmail.com

2. Yasal ve eko­no­mik entegrasyon

Hele­ne Khuen-Belasi
E‑Mail: lekhube@gmail.com

Jus­tin Shrum
E‑Mail: justin@thejusticeproject.net

3. Kül­tü­rel ve din­ler ara­sı diyalog

Najo­ua Benzarti
E‑Mail: najoua.benzarti@hotmail.de

Mir­ja Kon-Thederan
E‑Mail: mirja.kon-thederan@web.de

4. Kül­tür­le­ra­ra­sı açık­lık ve barınma

Dr. Tas­si Giannikopoulos
E‑Mail: toni80@sonnenkinder.org

Mic­ha­el Postert
E‑Mail: michael.postert@sw-ka.de

5. Sağ­lık, yaş­lı­lar, spor

Wil­li Hartmann
E‑Mail: hartmannsemail@gmail.com

Bad­ri Moha­med Daahir
E‑Mail: daahir111@hotmail.com

Görev süre­si 2020 — 2024


Gelecek top­lan­tı­lar şu adres­te bulunabilir:
Top­lan­tı tak­vi­mi Karls­ru­he Belediyesi

Ran­de­vu ile danış­man­lık saati

 

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir
Büro für Integ­ra­ti­on / Arbe­itsk­re­is Integrationsasusschuss
Kaiserst­ra­ße 235, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.