Ponude

Ponude

Odbor za inte­gra­ci­ju Karlsruhea

Odbor za inte­gra­ci­ju gra­da Karlsruhea

Za Kar­l­sru­he kao mode­ran i koz­mo­po­lit­ski grad, imi­gra­ci­ja je igra­la važ­nu ulo­gu od osni­va­nja grada.
Lju­di s raz­li­či­tim (migra­cij­skim) iskus­tvi­ma i utje­ca­ji­ma iz kul­tur­nih, vjer­skih i dru­gih druš­tve­nih sre­di­na nazi­va­ju Kar­l­sru­he svo­jim domom i sva­kod­nev­no obo­ga­ću­ju grad­sko društvo.

Odbor za inte­gra­ci­ju Kar­l­sru­hea pos­to­ji kako bi osi­gu­rao jed­na­ke moguć­nos­ti za sve sta­nov­ni­ke Kar­l­sru­hea i zas­tu­pao inte­re­se imigranata.

Zada­tak Odbo­ra za inte­gra­ci­ju je savje­to­va­ti općin­sko vije­će o pita­nji­ma poli­ti­ke inte­gra­ci­je i, kao pred­stav­nič­ko tije­lo, pro­mi­ca­ti rav­no­prav­no druš­tve­no, poli­tič­ko, kul­tur­no i gos­po­dar­sko sudje­lo­va­nje gra­đa­na Kar­l­sru­hea sa i bez migra­cij­skog podrijetla.


Pred­met­na područja

1. Jezik i obrazovanje

Noomi Arn­dt
E‑mail: noomi.arndt@yahoo.de

Ahmad Hawar­nah
E‑mail: ahmad.hawarnah@gmail.com

2. Prav­na i eko­nom­ska integracija

Hele­ne Khuen-Belasi
E‑mail: lekhube@gmail.com

Jus­tin Shrum
E‑mail: justin@thejusticeproject.net

3. Kul­tur­ni i među­re­li­gij­ski dijalog

Naj­o­ua Benzarti
E‑mail: najoua.benzarti@hotmail.de

Mir­ja Kon-Thederan
E‑mail: mirja.kon-thederan@web.de

4. Inter­kul­tu­ral­na otvo­re­nost i stanovanje

dr. Tassi Giannikopoulos
E‑pošta : toni80@sonnenkinder.org

Mic­ha­el Postert
E‑mail: michael.postert@sw-ka.de

5. Zdrav­lje, sta­ri­je oso­be, sport

Wil­li Hartmann
E‑mail: hartmannsemail@gmail.com

Badri Moha­med Daahir
E‑mail: daahir111@hotmail.com

Man­dat od 2020. do 2024


Budu­će sas­tan­ke može­te pro­na­ći na:
Kalen­dar susre­ta Grad Karlsruhe

Savje­to­dav­ni sat po dogovoru

 

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
Büro für Inte­gra­ti­on / Arbe­its­kre­is Integrationsasusschuss
Kaiser­straße 235, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.