Ponude
Ponude

Savje­to­va­nje o priz­na­va­nju ino­zem­nih kvalifikacija

Savje­to­va­nje o priz­na­va­nju ino­zem­nih kva­li­fi­ka­ci­ja

Ima­te struč­nu kva­li­fi­ka­ci­ju, diplo­mu ili diplo­mu iz ino­zem­s­tva? Tre­ba­te priz­na­nje? Oba­vi­jes­tit ćemo vas o moguć­nos­ti­ma priz­na­va­nja vaših pro­fe­si­onal­nih ili aka­dem­skih kva­li­fi­ka­ci­ja u Njemačkoj.

Pru­ža­mo savje­te, smjer­ni­ce i podr­šku za priz­na­va­nje škol­skih, stru­kov­nih i sve­uči­liš­nih kva­li­fi­ka­ci­ja za izbje­gli­ce u uprav­nom okru­gu Kar­l­sru­he, a finan­ci­ra ga Minis­tar­stvo za soci­jal­na pita­nja i inte­gra­ci­ju pokra­ji­ne Baden-Wür­t­tem­berg. U surad­nji s Save­zom neza­vis­nih orga­ni­za­ci­ja za soci­jal­nu skrb u Baden-Wür­t­tem­ber­gu eV

Naše uslu­ge savje­to­va­nja su povjer­lji­ve i besplatne!

Tre­nut­no pri­ma­mo velik broj upi­ta. Sto­ga Vas moli­mo za razu­mi­je­va­nje što će se vri­je­me do ter­mi­na savje­to­va­nja odgoditi.

Naša cilj­na gru­pa :
Tra­ži­te­lji azi­la i izbje­gli­ce bez obzi­ra na bora­viš­ni status.

Savje­to­va­li­šta za izbje­gli­ce, lokal­ne savje­to­dav­ne struk­tu­re u podru­čju pro­fe­si­onal­ne inte­gra­ci­je izbje­gli­ca, obra­zov­ne usta­no­ve, ins­ti­tu­ci­je trži­šta rada i pos­lo­dav­ci, kao i svi dru­gi koji tra­že savjet.

Naše ponu­de:
Savje­tu­je­mo lju­de koji žive u grad­skim i rural­nim čet­vr­ti­ma Kar­l­sru­he, Ras­tatt, Baden-Baden, Pfor­zhe­im, Enz­kre­is, Calw i Freudenstadt.

Savje­tu­je­mo o pita­nji­ma pro­fe­si­onal­ne inte­gra­ci­je, pose­bi­ce o priz­na­va­nju obra­zov­nih i struč­nih kva­li­fi­ka­ci­ja: Odre­đi­va­nje refe­rent­nih zani­ma­nja, podr­ška u pro­ce­su priz­na­va­nja, pojaš­nje­nje finan­ci­ra­nja i moguć­nos­ti finan­ci­ra­nja itd.

Pru­ža­mo savje­te, smjer­ni­ce i podr­šku za priz­na­va­nje škol­skih, stru­kov­nih i sve­uči­liš­nih kva­li­fi­ka­ci­ja za izbje­gli­ce u uprav­nom okru­gu Kar­l­sru­he, a finan­ci­ra ga Minis­tar­stvo za soci­jal­na pita­nja i inte­gra­ci­ju pokra­ji­ne Baden-Wür­t­tem­berg. U surad­nji s Save­zom neza­vis­nih orga­ni­za­ci­ja za soci­jal­nu skrb u Baden-Wür­t­tem­ber­gu eV

Naše uslu­ge savje­to­va­nja su povjer­lji­ve i bes­plat­ne !

Tre­nut­no pri­ma­mo velik broj upi­ta. Sto­ga Vas moli­mo za razu­mi­je­va­nje što će se vri­je­me do ter­mi­na savje­to­va­nja odgoditi.

Obra­zac za savje­to­va­nje o prepoznavanju
Letak

Ciljna skupina: svi (Tražitelji azila i izbjeglice bez obzira na boravišni status)
Ovaj događaj je besplatan
Elli Reic­hert / Domi­nique Kir­c­h­gä­ss­ner / Laura Mössinger 
Diako­nis­c­hes Werk Karlsruhe
Kri­eg­ss­traße 47a — Hal­tes­tel­le: Karlstor/Bundesgerichtshof, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.