Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Panel de dis­cu­ții: Ce ține Euro­pa unită?

Sunday, 29 May 2022
18:00

Uniu­nea Euro­pea­nă nu s‑a con­frun­tat nici­o­da­tă cu pro­vo­cări mai mari:
Răz­bo­i­ul rusesc din Ucrai­na cu mili­oa­ne de refu­gi­ați, pan­de­mia, schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, lip­sa de resur­se și infla­ția sunt pro­vo­cări cu con­se­cin­țe impre­vi­zi­bi­le pen­tru comu­ni­ta­tea sta­te­lor euro­pe­ne. Ce va lega Euro­pa în vii­tor și cine va tre­bui să ia apă­ra­rea Euro­pei? Aces­tea sunt subiec­te­le pe care le vor abor­da cei trei vor­bi­tori în cadrul celui de-al cin­ci­lea eve­ni­ment din seria FLUCHTZIEL EUROPA:
Pro­fe­sor Dr. Ber­nhard Ebbin­gha­us (cer­ce­tă­tor soci­al, Uni­ver­si­ta­tea din Mannheim)
Mari­na Wei­sband (jur­na­lis­tă ucrai­ne­a­no-ger­ma­nă, Berlin)
Dr. Man­fred Sapper (poli­to­log și redac­tor-șef al revis­tei Oste­u­ro­pa), mode­rat de Cla­us Hein­ri­ch de la SWR2 Forum.

Des­căr­cați flye­rul

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Badis­ches Sta­at­sthe­a­ter Karlsruhe
Her­mann-Levi-Platz 1, 76137 Karlsruhe, 76137 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.