Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Panel tar­tış­ma­sı: Avru­pa­’­yı bir ara­da tutan nedir?

Sunday, 29 May 2022
18:00

Avru­pa Bir­li­ği hiç bu kadar büyük zor­luk­lar­la kar­şı kar­şı­ya kalmamıştı:
Rus­ya­’­nın mil­yon­lar­ca mül­te­ciy­le bir­lik­te Ukray­na­’­da baş­lat­tı­ğı savaş, pan­de­mi, iklim deği­şik­li­ği, kay­nak yeter­siz­li­ği ve enf­las­yon, Avru­pa dev­let­ler top­lu­lu­ğu için öngö­rü­le­me­yen sonuç­lar doğu­ran zor­luk­lar­dır. Gele­cek­te Avru­pa­’­yı bir­bi­ri­ne ne bağ­la­ya­cak ve Avru­pa için kim aya­ğa kal­ka­cak? Bun­lar, FLUCHTZIEL EUROPA seri­si­nin beşin­ci etkin­li­ğin­de üç konuş­ma­cı­nın ele ala­ca­ğı konular:
Pro­fe­sör Dr. Bern­hard Ebbing­ha­us (sos­yal bilim­ci, Mann­he­im Üniversitesi)
Mari­na Weis­band (Ukray­na­lı-Alman gaze­te­ci, Berlin)
Dr. Manf­red Sap­per (siya­set bilim­ci ve Oste­uro­pa der­gi­si­nin genel yayın yönet­me­ni), SWR2 Foru­m­’­dan Cla­us Hein­rich moderatörlüğünde.

Bro­şü­rü indirin

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Badisc­hes Sta­atst­he­ater Karlsruhe
Her­mann-Levi-Platz 1, 76137 Karlsruhe, 76137 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.