Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

La răs­cru­ce de cul­turi: O călă­to­rie din Ucrai­na în Germania

Tuesday, 6 February 2024
18:00

Cafe­nea­ua Ști­in­ți­fi­că Mondială

La răs­cru­ce de cul­turi: O călă­to­rie din Ucrai­na în Germania

🎓 cu Assoc. Prof. Dr. Ivan Balykin

Dr. Ivan Baly­kin este în pre­zent cer­ce­tă­tor aso­ci­at la Cate­dra de Isto­rie Con­tem­po­ra­nă, Uni­ver­si­ta­tea din Man­nhe­im. Aflați mai mul­te des­pre vor­bi­tor aici.

Dis­cu­ția va fi pre­zen­ta­tă de către Prof. Dr. Caro­li­ne Y. Robert­son-von Tro­tha, KIT Dis­tin­gu­ished Seni­or Fellow.

Veniți ală­tu­ri de noi pen­tru o explo­ra­re conci­să a răs­cru­cii de dru­muri unde se întâl­nesc cul­tu­ri­le, împle­tind tre­cu­tul, pre­zen­tul și aspi­ra­ți­i­le aca­de­mi­ce. Pro­fe­so­rul aso­ci­at Dr. Ivan Baly­kin va
să vor­beas­că des­pre “La răs­cru­ce de cul­turi: O călă­to­rie din Ucrai­na în Ger­ma­nia”, pre­cum și des­pre inter­sec­ți­i­le din­tre via­ța sa per­so­na­lă și cea pro­fe­sio­na­lă, dez­vă­lu­ind tranzi­ți­i­le din Ucrai­na în Germania.
pei­sa­je­le aca­de­mi­ce ale Ger­ma­niei și aspi­ra­ți­i­le sale pen­tru vii­tor în Ger­ma­nia, de la meto­de­le de pre­da­re imer­si­vă la co-fon­da­rea comu­ni­tă­ții de edu­ca­tori în cadrul ONG-ului “Pro­gresyl­ni”.
El va pre­zen­ta cer­ce­ta­rea sa actu­a­lă pri­vind “Memo­ria și moș­te­ni­ri­le ide­o­lo­gi­ce”, înțe­le­gând con­e­xiu­ni­le com­pli­ca­te din­tre nara­țiu­ni­le memo­ri­ei, miș­că­ri­le soci­a­le și poli­ti­ci­le identitare.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
TRIANGEL Trans­fer – Kul­tur – Raum, in „Spa­ce“
Kai­ser­stra­ße 93, 76133 Karl­sru­he

Organizator