Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Kül­tür Kav­şa­ğı: Ukray­na­’­dan Alman­ya­’­ya Bir Yolculuk

Tuesday, 6 February 2024
18:00

Dün­ya Bilim Kafesi

Kül­tür Kav­şa­ğı: Ukray­na­’­dan Alman­ya­’­ya Bir Yolculuk

🎓 ile Doç. Dr. Ivan Balykin

Dr. Ivan Baly­kin halen Mann­he­im Üni­ver­si­te­si Çağ­daş Tarih Kür­sü­sü­’n­de Araş­tır­ma Görev­li­si ola­rak çalış­mak­ta­dır. Konuş­ma­cı hak­kın­da daha faz­la bil­gi­ye bura­dan ulaşabilirsiniz.

Konuş­ma, KIT Seç­kin Kıdem­li Üye­si Pro­fe­sör Dr. Caro­li­ne Y. Robert­son-von Trot­ha tara­fın­dan sunulacaktır.

Gelin ve geç­mi­şi, bugü­nü ve aka­de­mik hedef­le­ri bir ara­ya geti­re­rek kül­tür­le­rin buluş­tu­ğu kav­şak nok­ta­sı­nı özlü bir şekil­de keş­fet­mek için bize katı­lın. Doçent Dok­tor Ivan Balykin
“Kül­tür Kav­şak­la­rı” üze­ri­ne konu­şa­cak: Ukray­na­’­dan Alman­ya­’­ya Bir Yol­cu­luk” baş­lık­lı konuş­ma­sı­nın yanı sıra kişi­sel ve pro­fes­yo­nel haya­tı­nın kesiş­me nok­ta­la­rı­nı, Ukray­na­’­dan Alman­ya­’­ya geçiş­le­ri­ni göz­ler önü­ne serecek.
Alman­ya­’­nın bilim­sel man­za­ra­la­rı ve sürük­le­yi­ci öğre­tim yön­tem­le­rin­den “Prog­resyl­ni” STK­’­sın­da eği­tim­ci­ler top­lu­lu­ğu­nun kuru­cu ortak­lı­ğı­na kadar Alman­ya­’­da gele­ce­ğe yöne­lik beklentileri.
“Hafı­za ve İdeo­loj­ik Miras­lar” konu­lu gün­cel araş­tır­ma­sı­nı suna­cak ve hafı­za anla­tı­la­rı, top­lum­sal hare­ket­ler ve kim­lik poli­ti­ka­la­rı ara­sın­da­ki kar­ma­şık bağ­lan­tı­la­rı anlayacak.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
TRIANGEL Trans­fer – Kul­tur – Raum, in „Spa­ce“
Kaiserst­ra­ße 93, 76133 Karls­ru­he

Organizatör