Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Ras­križ­je kul­tu­ra: Puto­va­nje od Ukra­ji­ne do Njemačke

Tuesday, 6 February 2024
18:00

Wor­ld Sci­en­ce Café

Ras­križ­je kul­tu­ra: Puto­va­nje od Ukra­ji­ne do Njemačke

🎓 s izv. prof. dr. Ivan Balykin

Dr. Ivan Balykin tre­nut­no je znans­tve­ni surad­nik na Kate­dri za suvre­me­nu povi­jest Sve­uči­li­šta u Man­n­he­imu. Više o govor­ni­ku saz­naj­te ovdje .

Raz­go­vor će vodi­ti pro­fe­so­ri­ca dr. Caro­li­ne Y. Robert­son-von Trot­ha , istak­nu­ta viša surad­ni­ca KIT‑a.

Dođi­te i pri­dru­ži­te nam se u saže­tom istra­ži­va­nju ras­križ­ja na kojem se susre­ću kul­tu­re, tka­ju­ći zajed­no proš­lost, sadaš­njost i aka­dem­ske tež­nje. Izvan­red­ni pro­fe­sor dr. Ivan Balykin će
govo­ri o “Ras­križ­ju kul­tu­re: Puto­va­nje od Ukra­ji­ne do Nje­mač­ke”, kao i o sje­ci­šti­ma nje­go­va osob­nog i pro­fe­si­onal­nog živo­ta, otkri­va­ju­ći pri­je­la­ze iz Ukra­ji­ne u
znans­tve­ni kra­jo­lik Nje­mač­ke i nje­go­ve tež­nje za buduć­nost u Nje­mač­koj, od imer­ziv­nih meto­da podu­ča­va­nja do suos­ni­va­nja zajed­ni­ce nas­tav­ni­ka u NVO “Pro­gresyl­ni”.
Pred­sta­vit će svo­je tre­nut­no istra­ži­va­nje o “Pam­će­nju i ide­olo­škom nas­li­je­đu”, razu­mi­je­va­ju­ći zamr­še­ne veze izme­đu nara­ti­va sje­ća­nja, druš­tve­nih pokre­ta i poli­ti­ka identiteta.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
TRIANGEL Tran­sfer – Kul­tur – Raum, in „Spa­ce“
Kaiser­straße 93, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator